Main Content

Podmienky používania a všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť: 

 • Šport7, s.r.o, IČO 47 953 560
 • zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 101224/B
 • so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava

(ďalej iba „prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetové stránky sport7.sk. Používanie stránok sport7.sk sa riadi týmito podmienkami používania a všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Dotknuté subjekty

Prevádzkovateľ týmto vydáva právnu úpravu a všeobecné obchodné podmienky používania internetových www stránok, ktoré prevádzkuje (ďalej iba „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) na www adresách uvedených v bode 1. týchto VOP.

Tieto VOP sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať alebo používajú www stránky (ďalej iba „užívatelia“).

3. Nemožnosť šírenia a použitia licencií

Www stránky, resp. akékoľvek ich časti, nesmú byť distribuované ani reprodukované akýmkoľvek spôsobom ani prostriedkom, a to ani v databáze alebo inom záznamovom prostriedku alebo v podobnom systéme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený na www stránkach používať registrované ochranné známky alebo autorské diela iných autorov alebo majiteľov licencií s ich súhlasom. Prevádzkovateľ pri tvorbe www stránok postupoval s najväčšou starostlivosťou, napriek tomu sa ale nedajú vylúčiť prípadné nevedomé omyly alebo chyby.

4. Inzerujúci a užívatelia

Užívatelia www stránok, vrátane inzerujúcich, poskytujú prevádzkovateľovi svoje osobné, kontaktné alebo iné údaje dobrovoľne (ďalej len „poskytnuté údaje“).

Užívatelia a inzerujúci týmto udeľujú prevádzkovateľovi v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie poskytnutých údajov, a to na účely riadneho prevádzkovania www stránok, vrátane uverejňovania týchto údajov (predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, prezývka, e-mailová adresa) v súvislosti s obsahom www stránok, archivácie obsahu www stránok, kontaktu prevádzkovateľa s užívateľmi a inzerujúcimi, odosielania komerčných oznamov v mene prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnuté údaje v rozsahu poštová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo uverejniť výlučne v súvislosti s obsahom www stránok a po ich zverejnení dotknutým užívateľom. Udelený súhlas na spracovanie poskytnutých údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné alebo iné údaje inzerujúcich tretím osobám a ďalej sa zaväzuje používať osobné údaje inzerujúcich iba na účely osobného kontaktu s nimi a tam, kde sú tieto údaje zo zákona požadované.

Poskytnutím e-mailových adries užívatelia zároveň udeľujú prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie komerčných oznamov prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb prostredníctvom elektronickej pošty. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu admin@sport7.sk.

5. Komerčné záznamy a inzercia

Inzerujúci je fyzická alebo právnická osoba, zverejňujúca svoje služby alebo tovar prostredníctvom profilov, grafickej alebo textovej inzercie na www stránkach (ďalej len „inzerujúci“).

Profil je komerčná prezentácia inzerujúceho, zobrazená na www stránkach v ich obsahovej časti, doplnená fotografiami a kontaktnými údajmi. Na profil môžu byť naviazané ďalšie obsahové informácie www stránok, vrátane komentárov užívateľov.

Grafická inzercia je obrazová (ako aj animovaná) inzercia s možnosťou hypertextového odkazu (tzv. link) priamo na www stránky inzerujúceho. Grafické formáty a ceny inzercie sú určené aktuálnym cenníkom prevádzkovateľa.

Textová inzercia je inzercia obsahujúca reklamné textové informácie a odkaz na www stránky inzerujúceho umiestnená v priestore grafických formátov, alebo aj na iných miestach www stránok, určených aktuálnym cenníkom alebo individuálne prevádzkovateľom.

Za reklamu sa na účely týchto VOP považuje jeden z vyššie opísaných druhov inzercie alebo ich kombinácia. Inzerujúci na seba preberá zodpovednosť za umiestnenú reklamu z hľadiska obsahu a bezpečnosti (škodlivé kódy schované v reklamnom médiu a pod.). Inzerujúci ďalej preberá na seba zodpovednosť, že na www stránkach prevádzkovateľa neumiestni také reklamy:

 1. ktorých obsah je vulgárny, alebo ktorých obsah a/alebo charakter je v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušného správania a najmä, ale nielen ktoré sú urážlivého, obťažujúceho alebo zlomyseľného charakteru alebo obsahujú takéto časti,
 2. ktorých obsah je nepravdivý alebo hanlivý alebo, ktorých obsah znižuje dôstojnosť konkrétnej osoby alebo na základe určitého spoločného znaku (znakov) jasne definovateľnej skupiny osôb alebo ktorých obsah smeruje k vyvolaniu alebo by mohol vyvolať nenávisť voči jednotlivcovi alebo určitej skupine osôb,
 3. ktorých obsah má charakter šírenia poplašnej správy alebo výhražný charakter,
 4. ktorých obsah by svojou povahou neoprávnene zasahoval do práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby alebo neoprávnene zasahoval do dobrej povesti  právnickej osoby,
 5. ktoré by akýmkoľvek spôsobom zasahovali do práv k obchodnému menu alebo neoprávnene užívali názov právnickej osoby,
 6. ktoré by v rozpore s platnými právnymi predpismi obsahovali údaje, ktoré sú predmetom štátneho, služobného, obchodného, bankového, daňového alebo telekomunikačného tajomstva alebo porušovali iným spôsobom právnymi predpismi stanovenú povinnosť mlčanlivosti,
 7. ktorých obsah by mal charakter ohovárania,
 8. pri ktorých by ich zverejnenie alebo rozširovanie alebo poskytovanie tretím osobám alebo akékoľvek iné nakladanie s nimi v súlade s ustanoveniami týchto VOP mohlo naplniť znaky prečinu alebo trestného činu (najmä podľa §§ 337, 338, 361, 362, 369, 371, 372, 373, 421, 422, 423, 424, 424a zákon č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení), priestupku alebo správneho deliktu,
 9. ktorých obsah môže viesť k porušeniu práv osôb na ochranu osobných údajov,
 10. ktorých obsah, forma poskytovania alebo nakladanie s nimi akýmkoľvek spôsobom porušuje ustanovenia platných právnych predpisov najmä, avšak nie výlučne regulujúcich oblasť reklamy, ochrany spotrebiteľa, elektronických komunikácií,
 11. ktorých obsah porušuje ustanovenia regulujúce hazardné hry (najmä zákon č. 171/2005 Z.z. v platnom znení),
 12. ktorých obsah alebo iná časť by umožňovali zneužitie reklamy užívateľmi www stránok na akékoľvek ciele alebo konanie, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov,
 13. ktoré by svojim obsahom alebo inou svojou stránkou mali negatívny dopad na záujmy prevádzkovateľa alebo záujmy subjektov, ktoré sú s prevádzkovateľom zmluvne alebo personálne prepojené,
 14. ktoré nie sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo  akýmkoľvek iným spôsobom neoprávnene zasahujú do práv alebo právom chránených záujmov tretej osoby.

Inzerujúci je povinný zabezpečiť, aby a zodpovedá za to, že umiestnenie reklamy a každé jej uverejnenie a nahliadnutie neobmedzeným počtom užívateľov www stránok, ako aj každé ich ďalšie použitie (najmä uverejnenie) podľa týchto VOP bolo v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu duševného vlastníctva a neoprávneným spôsobom nezasahovalo do práv tretích osôb najmä práv na ochranu duševného vlastníctva. Inzerujúci sa zaväzuje získať ku každej reklame, resp. ku každej jej časti všetky práva nevyhnutné z hľadiska platných právnych predpisov pre ich použitie v zmysle týchto VOP. V opačnom prípade je povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu ako aj všetky náklady, ktoré prevádzkovateľovi v súvislosti s porušením povinností inzerujúceho vznikli.

Inzerujúci zodpovedá za obsah a právnu prípustnosť textových a obrazových predlôh, ktoré vloží prostredníctvom inzercie alebo komerčného záznamu na www stránky.

Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť uverejnenie inzerátu alebo komerčného záznamu (profilu) v prípade, kedy jeho znenie alebo význam odporuje etickým zásadám alebo záujmom prevádzkovateľa, alebo ak je v rozpore s právnymi predpismi, alebo svojou technickou alebo estetickou kvalitou narušuje výslednú podobu príslušných www stránok. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť inzerciu politických strán. Prevádzkovateľ nie je povinný objednávateľovi inzercie zdôvodňovať, prečo inzerciu odmietol.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuverejniť inzerciu (alebo ju pozastaviť) inzerujúcemu, ktorý je v oneskorení s úhradou akýchkoľvek záväzkov voči prevádzkovateľovi, a to až do zaplatenia celkovej dlžnej čiastky.

V prípade zásahu vyššej moci je prevádzkovateľ zbavený zodpovednosti za plnenie záväzkov a poskytovanie náhrad za vzniknuté škody. 

U grafickej inzercie a textovej inzercie sa ceny, splatnosť a ďalšie dojednávajú samostatnou objednávkou za podmienok uvedených v cenníku alebo individuálnou dohodou s prevádzkovateľom www stránok.

Inzerujúci berie na vedomie, že v prípade omeškania platby je prevádzkovateľ oprávnený odovzdať vzniknutú pohľadávku tretej spoločnosti na vymáhanie. Ďalšie náklady s tým spojené je povinný uhradiť inzerujúci.

6. Zdroje informácií a dát

Skutočnosti, dáta a informácie uverejňované na prevádzkovaných www stránkach pochádzajú z dát, ktoré poskytuje prevádzkovateľ a jeho riadni dodávatelia (inzerujúci). Ich účelom je odovzdávať informácie, a to najmä o ponuke produktov a služieb.

V prípade, že užívateľ vložil akékoľvek dáta (textové alebo obrazové) prostredníctvom komentárov, diskusií, súťaží, ankiet alebo iných nástrojov, ktoré umožňujú uloženie informácií na www stránky, berie na vedomie, že tieto informácie budú uverejnené. V prípade, že užívateľ vloží prostredníctvom vyššie uvedených nástrojov na www stránky skutočnosti, ktoré môžu byť považované za autorské dielo, poskytuje tým automaticky neobmedzenú nevýhradnú licenciu na všetky spôsoby použitia diela, a to bez nároku na autorskú odmenu. Užívateľ sa týmto zaväzuje, že nebude vkladať prostredníctvom vyššie uvedených nástrojov na www stránky diela, ku ktorým nevlastní autorské práva a potvrdzuje, že si je vedomý vlastnej zodpovednosti za prípadné porušenie autorských práv tretích osôb.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, vykonávať zmeny údajov na www stránkach. Prevádzkovateľ tiež nemá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním www stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií na www stránkach. Prevádzkovateľ je oprávnený preberať a tiež preberá niektoré z informácií publikovaných na www stránkach tiež z iných zdrojov, ktoré sú vždy riadne uvedené.

7. Zodpovednosť a práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah informácií, ktoré vkladajú užívatelia alebo ktoré si medzi sebou vymieňajú v niektorých častiach www stránok a vyhradzuje si právo odstraňovať správy obsahujúce akékoľvek informácie, ktorých obsah alebo formu je možno dôvodne považovať za protiprávne, rasistické, znevažujúce, urážlivé alebo inak neprijateľné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť bez upozornenia akékoľvek príspevky alebo komentáre, ktoré obsahujú obchodné informácie, linky na www stránky alebo kontaktné údaje na komerčné subjekty zo všetkých miest, ktoré na to nie sú výslovne určené najmä  komentáre, diskusie, fóra atd.

Prevádzkovateľ má právo upraviť akýkoľvek obsah vložený na jeho www stránky užívateľom, a to najmä v prípade gramatických chýb, nesprávnej štruktúry textov, formátovania, rozsahu, zaradenie do kategórií a pod.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok iných subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom www stránok, ktoré prevádzkuje. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za obsah reklamy alebo propagácie, ktoré uverejňujú ďalšie subjekty na www stránkach.

8. Používanie internetových stránok

Obsah www stránok je poskytovaný užívateľom zadarmo. Používať www stránky je možné iba pre vlastnú potrebu (a to ako  celok, tak aj jej časti). Iné použitie bez súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené.

Meniť, upravovať alebo inak akokoľvek zasahovať bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty www stránok je výslovne zakázané. Iba prevádzkovateľ má právo vykonávať úkony uvedené v predchádzajúcej vete. 

9. Osobné údaje a ich ochrana

V prípade, že prístup na www stránky bude zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, prevádzkovateľ sa zaväzuje s takýmito údajmi nakladať v súlade s vyššie uvedenou právnou úpravou. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje v súlade s ust. § 10 zákona o ochrane osobných údajov na účely riadneho prevádzkovania www stránok, vrátane ich uverejňovania v súvislosti s obsahom www stránok, archivácie, kontaktu s užívateľmi a odosielania komerčných oznamov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona o ochrane osobných údajov chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Svojim elektronickým potvrdením na tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov, ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Šport7, s.r.o. som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia, a to nasledovných:

1.    identifikačné údaje prevádzkovateľa: Šport7, s.r.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava 4, IČO: 47 953 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 101224/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), kontaktný telefonický údaj Prevádzkovateľa: t.č. +421 911 732 944. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je nižšie udelený súhlas, ktorý sa udeľuje za účelom zasiela marketingových ponúk produktov a služieb dole uvedenými spoločnosťami. 
2.    kontaktné údaje osoby zodpovednej v Prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov: email: dpo@swan.sk, poštová adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava 4, 
3.    doba uchovávania osobných údajov je v prípade udelenia nižšie uvedeného súhlasu tri roky odo dňa udelenia súhlasu. 
4.    ako dotknutá osoba mám právo: 
(i)    požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
(ii)    na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia, 
(iii)    na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, 
(iv)    na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia, 
(v)    namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a 
(vi)    na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
5.    ako dotknutá osoba mám právo svoj nižšie udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. V takom prípade je Prevádzkovateľ povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 Nariadenia.
6.    ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,

Svojim elektronickým potvrdením vyjadrujem súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa elektornickej pošty a telefónne číslo spoločnosť Šport7, s.r.o. použila za účelom zasielania marketingových ponúk spoločnosti ephoto, s.r.o., Zdravie.sk, s.r.o., internet.sk, a.s., KONCEPT, s.r.o., Global 24, s.r.o., Šport 7, s.r.o. a to telefonicky, faxom, prostredníctvom SMS, elektronickej pošty, poštou alebo iným primeraným spôsobom.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na dpo@internet.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu Šport 7, s.r.o., Borská 6, 841 04 Bratislava.

11. Spoločné a záverečné ustanovenia

Údaje, dáta alebo informácie, ktoré budú uverejnené na www stránkach, nemajú povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, a to s výnimkou týchto VOP, pričom by muselo byť vyslovene uvedené inak v konkrétnych jednotlivých prípadoch.

VOP sú platné a účinné odo dňa ich uverejnenia na www.sport7.sk. Vyššie uvedené ustanovenia je oprávnený meniť alebo dopĺňať iba prevádzkovateľ.

Dátum vydania: 22. 12. 2014